5

Caernarfon Lân

Diogelu ein iechyd ac amgylchedd | Protecting our health and environment

Ein Gwrthwynebiadau


Mae risgiau sylweddol i iechyd a lles pobl, ac i’r amgylchedd naturiol, o’r ddau ddatblygiad hyn. I lawrlwytho fersiwn dwyieithog o'n dogfen wrthwynebu dwy dudalen, cliciwch yma.

Ein dogfen Gwrthwynebiadau Cymunedol ar y ffatri "brig" wedi'u bweru gan nwy: Lawrlwythwch yma (yn Saesneg yn unig)

Ein dogfen Gwrthwynebiadau Cymunedol (drafft) ar y Gwaith Malu Concrit a Newidiadau Lôn Mynediad: Lawrlwythwch yma (yn Saesneg yn unig)


Mae rhai o’n gwrthwynebiadau yn ymwneud â:

  • Llygredd aer: Mae gweithfeydd brig sy'n llosgi nwy yn allyrru nifer o lygryddion niweidiol gan gynnwys Ocsidau Nitrogen (NOx). Mae effeithiau NOx ar iechyd yn cynnwys cynnydd mewn clefydau anadlol ac asthma; llid y llygaid, y trwyn a'r gwddf; cyflyrau'r galon; a niwed i'r ysgyfaint. Bydd y gweithrediadau prosesu contrid yn ychwanegu at y llygryddion hyn, gan gynyddu'r risg i bobl a natur trwy gynhyrchu “llwch ffo” a gronynnau (PM10 a PM2). Bydd pobl sy’n byw gerllaw, cleifion a staff Ysbyty Eryri, a phlant ac oedolion sy’n defnyddio’r caeau rygbi a’r cae pêl-droed yng Nghlwb Rygbi Caernarfon yn anadlu’r tocsinau, llwch a gronynnau, sy’n arbennig o niweidiol os cânt eu hanadlu yn ystod cyfnodau o ymarfer corff trwm. .
  • Llygredd sŵn: Bydd lefelau sŵn o'r deg injan nwy a'u gwyntyllau oeri, o'r gweithrediadau malu a phrosesu concrit trwm ar y safle ac o symudiadau amcangyfrifedig 120 o loriau'r dydd. Mae Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd wedi adrodd bod sŵn anthropogenig (h.y. sŵn a achosir gan weithgareddau dynol, megis diwydiant) yn ail yn unig i lygredd aer fel yr amlygiad amgylcheddol sydd fwyaf niweidiol i iechyd y cyhoedd.
  • Mynediad a thraffig:  Byddai'r gwaith malu concrit yn arwain at lif parhaol uchel o HGV a thraffig arall (1 lori bob 5 munud, 10 awr y dydd, 5.5 diwrnod yr wythnos) ar yr holl ffyrdd sy'n arwain at y safle, gan gynnwys ar Seiont Mill Road. Bydd HGVs yn cludo gwastraff a choncrit wedi'i ailbrosesu yn ôl ac ymlaen i'r gwaith malu, gan yrru trwy Gaeathro a Pharc Muriau/Seiont Mill Road bob dydd.
  • Difrod i ecosystemau a bioamrywiaeth: Bydd y llygredd aer a sŵn, a grybwyllwyd uchod mewn perthynas ag iechyd a lles dynol, hefyd yn effeithio'n negyddol ar y pridd, coed, dŵr, planhigion, adar ac anifeiliaid yn yr ardal gyfagos, gan niweidio ecosystemau cain ac arwain at golli bioamrywiaeth.
  • Cyfrannu at newid hinsawdd: Mae gan Lywodraeth Cymru darged i Gymru gyrraedd 100% o’i defnydd blynyddol o drydan o drydan adnewyddadwy erbyn 2035. Mae Cyngor Gwynedd wedi mabwysiadu Cynllun Argyfwng Hinsawdd a Natur gyda’r uchelgais o fod yn gyngor di-garbon net ac yn ecolegol bositif erbyn 2030. byddai gwaith brigo nwy arfaethedig yn allyrru nwyon tŷ gwydr sy'n cyfrannu at newid hinsawdd.
  • Risgiau i lesiant cenedlaethau’r dyfodol: Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus yng Nghymru feddwl am effaith hirdymor eu penderfyniadau, gweithio'n well gyda phobl, cymunedau a'i gilydd, ac i geisio atal problemau parhaus fel anghydraddoldebau iechyd a’r niwed a achosir gan newid hinsawdd. Mae'n cynnwys saith Nod Llesiant Genedlaethol: Cymru lewyrchus, Cymru gydnerth, Cymru iachach, Cymru fwy cyfartal, Cymru o gymunedau cydlynol, Cymru o ddiwylliant bywiog a iaith Gymraeg ffyniannus, Cymru sy'n gyfrifol yn fyd-eang. Byddai effaith y datblygiad arfaethedig hwn yn negyddol ar draws pob un o'r saith nod hyn.

Mae ein papur byr yn crynhoi Papur Gwrthwynebiadau Cymunedol llawer mwy sy'n ymdrin â'r Gwaith Brig sy'n Tanio â Nwy ac rydym ar hyn o bryd yn gweithio ar bapur tebyg yn gwrthwynebu'r cynigion malu concrit. Mae llawer o'r niwed sy'n cael ei fygwth gan y ddau gynnig hyn yr un fath ac felly bydd effaith gyfunol y ddau, os caiff y ddau eu cymeradwyo, hyd yn oed yn fwy.

Mae'r grwpiau/sefydliadau canlynol wedi gwrthwynebu y cynigion hefyd:

Climate Cymru
Cyngor Tref Caernarfon
Cyngor Egwlysi Caernarfon
Datblygiadau Egni Gwledig (DEG)
Betsi Cadwalader Bwrdd Iechyd Prifysgol 

Amdro Caravans
Gellir gweld llythyrau gan rai o'r sefydliadau hyn drwy fynd i https://planningcasework.service.gov.wales/case, chwilio am DNS CAS-02628-Y1D2Z a dewis "Cynrychiolaethau Partïon â Diddordeb"


Scroll to Top