5

Caernarfon Lân

Diogelu ein iechyd ac amgylchedd | Protecting our health and environment

Y Cynigion

Ers Awst 2023, mae'r gymuned lleol wedi bod yn casglu ac yn rhannu gwybodaeth a phryderon am y ddau datblygiad sy’n cael eu cynnig ar yr hen safle chwarel gyfagos i Ffordd Melin Seiont: cynnigir y ddau gais gan Jones Brothers (Civil Engineering) Co Ltd a’u his-gwmni, Seiont Ltd.

‘Ffatri brig (“peaking plant”) wedi'u bweru â nwy
Mae'r 'ffatri brig' cynhyrchu trydan 20MW, wedi’i bweru gan nwy, gyda deg injan i gynhyrchu trydan ar gyfer y grid cenedlaethol ar adegau lle mae galw mawr a/neu adegau o allbwn isel o ynni adnewyddadwy. Mewn gwirionedd, mae hyn yn golygu, o leiaf yn ystod yr hydref, y gaeaf a'r rhan fwyaf o'r gwanwyn, y byddai'r orsaf yn cael ei thanio sawl gwaith y dydd.
Bydd y corff Penderfyniadau Cynllunio a'r Amgylchedd yng Nghymru, PEDW, yn archwilio'r cais hwn ac yn gwneud argymhellion ar y penderfyniad terfynol i Weinidog Llywodraeth Cymru. Fel rhan o archwiliad PEDW, gofynnir i Gyngor Gwynedd lunio adroddiad "effaith leol" a bydd cynghorwyr lleol hefyd yn cael yr opsiwn i gyflwyno pryderon unigol i PEDW yn ystod y cyfnod hwnnw.

  • Darllenwch y cais yma: https://planningcasework.service.gov.wales/ drwy chwilio am DNS CAS-02628-Y1D2Z7 - dewisiwch edrych ar y ‘Main Party - Submission Document’ yn unig, er mwyn cuddio y dogfennau cyn-gyflwyno sydd hefyd dal ar y safle.

  • Cyngor Gwynedd: Mynediad i'r safle ar gyfer y dyddiad cau byr (14/6/24) ymgynghoriad lleol rhagarweiniol ar y Ffatri Brig: linc yma (neu ewch i Restr Wythnosol Cyngor Gwynedd a chwiliwch am CAS-02628-Y1D2Z7)


Ffatri malu concrid
Bydd hyn yn golygu cludiant o tua 120 lori HGV pob dydd. Mae'r gweithrediadau malu concrid yn cael eu disgrifio fel 'ailgylchu' concrid; ond bydd y broses yn defnyddio llawer iawn o drydan o'r grid (nid yr hyn a gynhyrchir gan y ffatri brig) a llawer iawn o ddŵr i leddfu'r llwch gwenwynig iawn a fydd yn cael ei greu.

Bydd llawer o lorïau swnllyd a llygrol yn cludo'r concrid gwastraff i'r safle ac yn cludo'r cynnyrch terfynol i ffwrdd: deunydd wedi ei “lawr-gylchu” o ansawdd gwael, yn hytrach na deunydd wedi'i ailgylchu.

Dim ond cyflwyno cais i bwyllgor cynllunio Cyngor Gwynedd ar gyfer penderfyniad terfynol y bydd rhaid i Jones Brothers i osod safle malu concrid ar yr un safle. Rydym yn erfyn ar y cyngor i beidio ag ystyried y penderfyniad ar wahân i'r cynnig am orsafoedd brig nwy.

Y Lleoliad


Y lleoliad basai'r hen safle Gwaith Brics Seiont, ger Ysbyty Eryri, a’r caeau rygbi a’r cae pêl-droed ‘3G’ yng Nghlwb Rygbi Caernarfon. Cliciwch yma i weld y lleoliad ar Google Maps

Beth yw ein gwrthwynebiadau?

Mae risgiau sylweddol i iechyd a lles pobl, ac i’r amgylchedd naturiol, o’r ddau ddatblygiad hyn, er enghraifft: llygredd aer, llygredd sŵn, mynediad a thraffig, yn ogystal â difrod i ecosystemau a bioamrywiaeth, cyfraniad at newid hinsawdd a risgiau i genedlaethau'r dyfodol. I ddarllen ein gwrthwynebiadau yn fwy manwl, cliciwch yma.
mobile-concrete-reinforced-construction-debris-600nw-2229555333

Discover more from Caernarfon Lân

Subscribe to get the latest posts to your email.

Scroll to Top