5

Caernarfon Lân

Diogelu ein iechyd ac amgylchedd | Protecting our health and environment

Polisi Preifatrwydd

Mae Caernarfon Lân yn anelu ac yn ceisio bod yn arweinydd yn gyson mewn hawliau preifatrwydd ar-lein. Rydym wedi creu’r datganiad preifatrwydd hwn er mwyn dangos ein hymrwymiad i chi, drwy wybodaeth dryloyw, hawdd ei deall am ein harferion data. Byddwch chi’n deall beth rydyn ni’n ei gasglu, pam rydyn ni’n ei gasglu a beth rydyn ni’n ei wneud ag ef. Dim ond i Gaernarfon Lân y mae’r polisi hwn yn berthnasol ac nid unrhyw un o’r gwefannau a’r cyfeiriadau allanol eraill yr ydym yn darparu dolenni iddynt. Gellir cynnwys polisïau ac arferion preifatrwydd ychwanegol yn ddiweddarach pryd bynnag y bernir bod angen.

Casglu Gwybodaeth: Lefel Cyfrif

Ar Lefel Sylfaenol, rydym yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth angenrheidiol i roi profiad pori llyfn i chi. Mae peth gwybodaeth yn cael ei chasglu a'i defnyddio ar sail caniatâd cytundebol/gwybodus a all gael ei newid ar unrhyw adeg..

 • Gwybodaeth Cyfrif Sylfaenol

Gwybodaeth a Gasglwyd

Mae ein gwefan yn defnyddio ffurflenni lle rydych yn rhoi gwybodaeth gyswllt i ni (fel eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn, cyfeiriad preswyl, cyfeiriad IP a chyfeiriad e-bost) fel y gallwch ofyn am wybodaeth, a/neu gymorth..

Gofyniad Cyfreithiol

Mae angen y math hwn o wybodaeth yn gyfreithiol a/neu'n gytundebol er mwyn gallu cyflwyno hysbysiadau cyfreithiol i chi. Ystyrir bod caniatâd i gasglu, defnyddio a chadw'r wybodaeth hon at y dibenion hyn wedi'i roi yn gytundebol am gyfnod eich aelodaeth gyda ni ac unrhyw gyfnod cadw sy'n ofynnol yn gyfreithiol.

 • Sut Rydym yn Defnyddio’r Wybodaeth Hon

Anfon E-byst

Yn Ofynnol yn Gyfreithiol. Fel y nodwyd uchod, rydym yn defnyddio e-byst i gyfathrebu â chi, i anfon gwybodaeth yr ydych wedi gofyn amdani ac i gyflwyno cyfathrebiadau sy'n ofynnol yn gyfreithiol neu'n gytundebol. Mae e-byst sy'n ofynnol yn gyfreithiol yn cynnwys e-byst dilysu, hysbysiadau ac unrhyw bolisi neu weithdrefn arall a grëwyd gan Gaernarfon Lân. Neu, efallai y byddwn yn ystyried bod newid i un o’n polisïau yn berthnasol ac, felly, yn pennu dyletswydd (er nad yw’n ofyniad cyfreithiol) i roi gwybod i chi am y newid hwn. Nid yw'r mathau hyn o gyfathrebiadau yn dod o dan unrhyw un o'n gweithdrefnau optio allan.

Datgeliad sy’n Ofynnol yn Gyfreithiol

Ni fyddwn byth yn rhannu eich gwybodaeth heb eich caniatâd neu mewn ffyrdd heblaw’r rhai a amlinellir yn y polisi hwn. Yr unig eithriadau i hyn yw pan fo’n ofynnol i ni yn ôl y gyfraith, yn y gred ddidwyll bod gweithredu o’r fath yn angenrheidiol er mwyn cydymffurfio â’r gyfraith, neu pan fo’n rhaid i ni gydymffurfio â phroses gyfreithiol. Enghreifftiau o’r mathau hyn o eithriadau yw gorchmynion llys a subpoenas. Ym mhob un o’r sefyllfaoedd hyn, byddwn yn adolygu’r ddogfennaeth a ddarparwyd yn ofalus ac yn cydymffurfio dim ond os yw dogfennaeth o’r fath yn bodloni’r safonau cyfreithiol gofynnol.

Newidiadau yn Ein Harferion

Os byddwn yn newid ein harferion trin gwybodaeth neu agweddau preifatrwydd eraill, byddwn yn postio’r newidiadau hynny ar y datganiad preifatrwydd hwn. Os byddwn yn gwneud unrhyw newidiadau sylweddol, byddwn yn eich hysbysu trwy hysbysiad ar y wefan hon cyn i’r newid ddod i rym, ac efallai y byddwn hefyd yn ceisio eich hysbysu trwy e-bost o’r newidiadau preifatrwydd, os oes angen.

 • Cadw a Dileu Gwybodaeth Cyfrif

Gwybodaeth Bersonol yn dilyn Terfynu Cyfrif

Pan fydd eich cyfrif Caernarfon Lân yn cael ei ganslo (naill ai’n wirfoddol neu’n anwirfoddol) caiff eich holl wybodaeth bersonol adnabyddadwy ei rhoi mewn statws “dadweithredol” o fewn ein cronfeydd data cyfatebol. Fodd bynnag, dylech wybod nad yw dadactifadu eich cyfrif yn golygu bod eich gwybodaeth bersonol adnabyddadwy wedi’i dileu o’n cronfa ddata yn gyfan gwbl. Byddwn yn cadw ac yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol adnabyddadwy, os oes angen, er mwyn datrys anghydfodau, gorfodi ein cytundebau a/neu fel sy’n ofynnol gan gyfreithiau neu reoliadau. Felly, ni ellir ei ddileu ar unwaith ar gais ac mae’n eithriad cymeradwy i hawliau dileu GDPR (a pholisïau diogelu preifatrwydd eraill fel CCPA). Trwy greu cyfrif gyda ni, defnyddio ein gwasanaethau cymorth a/neu brynu Gwasanaethau, rydych yn cydnabod ac yn cytuno i’r telerau cadw hyn.

Casglu Gwybodaeth: Defnydd Safle

 • Gwybodaeth Dyfais

Rydym yn casglu gwybodaeth o’ch dyfeisiau (cyfrifiaduron, ffonau symudol, tabledi, ac ati), megis cyfeiriad IP, gwybodaeth cwci, fel y gallwn adnabod eich dyfeisiau i roi hysbysiadau cyfreithiol i chi (os yw’ch gwlad breswyl yn gofyn amdanynt), cymorth gwasanaethau (pan fyddwch yn cysylltu â’n staff cymorth) a phrofiadau personol ar ein gwefan ac e-byst. Gall rhai mathau o gasglu a defnyddio fod yn ddewisol ac yn cael eu rheoli trwy ein hoffer cwci.

 • Gwybodaeth gan Eraill.

Rydym yn ymroddedig i wella eich profiad ar ein gwefan yn barhaus. Fel llawer o gwmnïau, rydym yn defnyddio trydydd partïon i’n helpu i olrhain pori, nodi materion technegol a darparu ffyrdd o wella’ch profiad cyffredinol. Mae nifer o’r offer rydyn ni’n eu defnyddio a’r hyn maen nhw’n ei wneud yn cynnwys:

 • Ffeiliau Log:

Rydym yn defnyddio gwybodaeth a gasglwyd amdanoch o’n hystadegau safle trwy ffeiliau log a ddarperir gan bartneriaid olrhain trydydd parti (er enghraifft, eich cyfeiriad IP) i helpu i ganfod problemau gyda’n gweinydd ac i weinyddu ein gwefan. Rydym hefyd yn casglu gwybodaeth ddemograffig eang o’r data hwn i’n helpu i wella ein gwefan a gwneud eich profiadau pori a phrynu yn fwy pleserus. Nid yw hyn yn gysylltiedig ag unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy.

 • Cwcis:

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis i gadw golwg ar eich gwybodaeth sesiwn. Rydyn ni’n cysylltu’r wybodaeth rydyn ni’n ei storio mewn cwcis â gwybodaeth bersonol adnabyddadwy rydych chi’n ei chyflwyno tra ar ein gwefan. Rydym yn defnyddio cwcis ID sesiwn a chwcis parhaus. Mae cwci ID sesiwn yn dod i ben pan fyddwch yn cau eich porwr. Mae cwci parhaus yn aros ar eich gyriant caled am gyfnod estynedig o amser. Gallwch gael gwared ar gwcis parhaus drwy ddilyn y cyfarwyddiadau a ddarperir yn ffeil “help” eich porwr rhyngrwyd. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis i storio eich enw defnyddiwr os byddwch yn gofyn i chi gofio eich enw defnyddiwr wrth fewngofnodi. Bydd y wybodaeth honno’n cael ei defnyddio i lenwi’r ffurflen mewngofnodi ymlaen llaw yn ddiweddarach. Os cewch eich cyfeirio at ein gwefan trwy hysbyseb neu bartner, byddwn yn storio’r wybodaeth atgyfeirio yn y cwcis. Nid yw’r defnydd o gwcis gan ein partneriaid, cwmnïau cysylltiedig, cwmnïau cyfleustodau olrhain a darparwyr gwasanaeth wedi’i gynnwys yn ein datganiad preifatrwydd. Nid oes gennym ni fynediad na rheolaeth dros y cwcis hyn. Mae ein cwmni cyfleustodau olrhain yn defnyddio cwcis ID sesiwn i’n helpu i wella ein gwefan a gwneud eich profiadau pori a phrynu yn fwy pleserus. Gweler eich panel dewis cwci am gyfarwyddiadau ychwanegol ar sut i optio i mewn ac optio allan o gwcis. Mae’r panel dewis cwci ar gael unwaith y byddwch wedi gweithredu ar y naidlen polisi cwci. Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am y categorïau o gwcis a ddefnyddiwn a’n rhai penodol Polisi Cwcis yma. Trwy barhau i ddefnyddio a llywio ein gwefannau, gwasanaethau, cymwysiadau, offer neu negeseuon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis a ddisgrifir yn y Polisi Preifatrwydd hwn.

 • Arolygon:

O bryd i’w gilydd, rydym yn gofyn am wybodaeth gan ddefnyddwyr trwy arolygon. Mae cymryd rhan yn yr arolygon hyn yn gwbl wirfoddol, ac mae gan y defnyddiwr, felly, ddewis a yw am ymateb a datgelu’r wybodaeth hon ai peidio. Gall y wybodaeth y gofynnir amdani gynnwys gwybodaeth gyswllt (fel enw, e-bost) a gwybodaeth ddemograffig (fel cod post). Bydd gwybodaeth arolwg yn cael ei defnyddio at ddibenion monitro neu wella defnydd a boddhad o’r wefan.

 • Tystebau:

Rydym yn postio tystebau cwsmeriaid ar ein gwefan a all gynnwys gwybodaeth bersonol adnabyddadwy. Rydym yn cael caniatâd y cwsmer trwy e-bost, cyn postio’r dysteb, i bostio eu henw ynghyd â’u tysteb. Os hoffech wneud cais i dynnu eich tysteb oddi ar y wefan, cysylltwch â ni yn info@caernarfonlan.cymru.

 • Blog Cyhoeddus:

Mae ein gwefan yn cynnig blog sy’n hygyrch i’r cyhoedd. Dylech fod yn ymwybodol y gall unrhyw wybodaeth a roddwch yn y maes hwn gael ei darllen, ei chasglu, a’i defnyddio gan eraill sy’n ei chyrchu. I wneud cais i ddileu eich gwybodaeth bersonol o’n blog, cysylltwch â ni yn info@caernarfonlan.cymru. Mewn rhai achosion, efallai na fyddwn yn gallu dileu eich gwybodaeth bersonol. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi os na allwn wneud hynny a pham.

 • Cynigion a Gwefannau Trydydd Parti:

Mae ein gwefan hefyd yn cynnwys dolenni i wefannau trydydd parti eraill, yn enwedig lle rydym yn cynnig eu cynhyrchion neu wasanaethau. Caernarfon Lân (www.caernarfonlan.cymru) nad yw’n gyfrifol am arferion preifatrwydd na chynnwys gwefannau o’r fath. Rydym yn eich annog i ddarllen datganiad preifatrwydd unrhyw wefan y byddwch yn ymweld â hi yn ofalus.

Diogelwch Safle

Mae gan ein gwefan fesurau diogelwch ar waith i ddiogelu’r wybodaeth sydd o dan ein rheolaeth rhag cael ei cholli, ei chamddefnyddio a’i newid. Rydym yn defnyddio diogelwch SSL 128-did (neu uwch) i amgryptio unrhyw drosglwyddiadau pan fyddwch yn darparu gwybodaeth cerdyn credyd, data personol, ac ati. Nid oes unrhyw ddull storio electronig neu drosglwyddo dros y rhyngrwyd yn 100% diogel, fodd bynnag. Felly, ni allwn warantu ei sicrwydd llwyr.

Diogelu Preifatrwydd Plant

Mae ein gwefan ar gyfer cynulleidfa gyffredinol. Nid ydym yn fwriadol yn casglu, defnyddio, nac yn rhannu gwybodaeth y gellid yn rhesymol ei defnyddio i adnabod plant o dan 18 oed heb ganiatâd rhieni ymlaen llaw neu sy’n gyson â’r gyfraith berthnasol..

Prosesu a Throsglwyddo Data

Pan fyddwch yn defnyddio neu’n rhyngweithio ag unrhyw un o’n Gwasanaethau, rydych yn cydsynio i brosesu data, rhannu, trosglwyddo a defnyddio’ch gwybodaeth fel yr amlinellir yn y Polisi Preifatrwydd hwn, a fydd ond yn cael ei wneud pan fo angen ar gyfer perfformiad ein contract gyda chi, pan mae gennym eich caniatâd i wneud hynny, neu yn amodol ar y cymalau cytundebol safonol priodol. Rydych yn ein hawdurdodi i drosglwyddo, prosesu, storio a defnyddio eich gwybodaeth mewn gwledydd heblaw eich rhai chi yn unol â’r Polisi Preifatrwydd hwn ac i roi mynediad i chi i'n gwefan.

Cydymffurfio â cheisiadau cyfreithiol, rheoleiddiol a gorfodi’r gyfraith. ydym yn cydweithredu â swyddogion y llywodraeth a gorfodi’r gyfraith a phartïon preifat i orfodi a chydymffurfio â’r gyfraith. Mae’n bosibl y byddwn yn datgelu unrhyw wybodaeth amdanoch i swyddogion y llywodraeth neu swyddogion gorfodi’r gyfraith neu bartïon preifat fel yr ydym ni, yn ôl ein disgresiwn llwyr, yn credu sy’n angenrheidiol neu’n briodol i ymateb i hawliadau a phroses gyfreithiol (fel ceisiadau subpoena), i ddiogelu ein heiddo a’n hawliau neu’r eiddo a hawliau trydydd parti, i amddiffyn diogelwch y cyhoedd neu unrhyw berson, neu i atal neu atal gweithgaredd yr ydym yn ei ystyried yn anghyfreithlon neu’n anfoesegol.

I’r graddau y mae gennym ganiatâd cyfreithiol i wneud hynny, mae’n bosibl y byddwn yn cymryd camau rhesymol i’ch hysbysu os oes angen i ni ddarparu eich gwybodaeth bersonol i drydydd partïon fel rhan o’r broses gyfreithiol. Byddwn hefyd yn rhannu eich gwybodaeth i’r graddau sy’n angenrheidiol i gydymffurfio ag unrhyw reoliadau a pholisïau.

Gwybodaeth Bwysig Arall

Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn yn Berthnasol i Gaernarfon Lân yn unig. Nid yw’r Polisi Preifatrwydd hwn yn berthnasol i arferion unrhyw wefannau neu wasanaethau allanol nad yw Caernarfon Lân yn eu rheoli. Yn ogystal, efallai y bydd gan rai cynhyrchion trydydd parti bolisïau ac arferion preifatrwydd gwahanol nad ydynt yn ddarostyngedig i'r Polisi Preifatrwydd hwn..

Newidiadau

Efallai y byddwn yn diweddaru’r Polisi Preifatrwydd hwn o bryd i’w gilydd, felly dylech ei wirio o bryd i’w gilydd. Os byddwn yn gwneud newidiadau sy’n berthnasol, byddwn yn rhoi rhybudd priodol i chi cyn i newidiadau o’r fath ddod i rym.

Scroll to Top